Sign in to your account

ALGEMENE VOORWAARDEN DE STIP INTERNATIONAL

Onder "wederpartij" wordt verstaan elke (rechts) persoon met wie De Stip International B.v.b.a. een overeenkomst heeft gesloten of wenst deze af te sluiten.

 

PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn Ex Works / Ex Warehouse, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien één of meerdere kostencomponenten na de datum van de overeenkomst worden verhoogd, hetgeen redelijkerwijs niet te voorzien was op het moment van de overeenkomst, heeft De Stip International B.v.b.a. het recht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, met inachtneming van eventuele bestaande wettelijke bepalingen hieromtrent, met dien verstande dat eventuele toekomstige prijsstijgingen worden vermeld bij de opdrachtbevestiging.

 

BETAALVOORWAARDEN

1. Tenzij anders overeengekomen, is een aanbetaling van 30% vereist bij het indienen van de orderbevestiging. Het restant is contant betaalbaar bij levering, of door betaling of overschrijving op een bankrekening die is benoemd door De Stip International B.v.b.a. vóór levering. De Stip International B.v.b.a. accepteert geen betalingen per cheque.

2. Elke betaling door de andere partij zal hoofdzakelijk dienen als betaling van het bedrag en de incassokosten en / of administratieve kosten gemaakt door De Stip International B.v.b.a., en zal vervolgens worden afgetrokken van de oudste openstaande vordering.

3. De Stip International behoudt zich het recht voor contact op te nemen met een incassobureau na het verstrijken van de betalingstermijn. De extra incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht.