Sign in to your account

Privacy verklaring

 

De Stip International B.v.b.a. handelend onder de naam De Stip International gevestigd aan Goirleweg 7, 2382 Poppel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: De Stip International; B.v.b.a.

Goirleweg 7 2382 POPPEL

België info@stipinternational.com 0032 14 55 33 53

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

De Stip International B.v.b.a. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

* Naam bedrijf;

* Contactpersoon

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Bankrekeningnummer

* Kamer van Koophandel nummer

* Overige persoonsgegevens welke door u aan ons zijn verstrekt, bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie en telefonisch.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken De Stip International B.v.b.a. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van uw bestelling(en)

* Het afhandelen van uw betaling(en)

* Verzenden van onze nieuwsbrief

* U te kunnen bellen of e-mailen indien benodigd om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

* Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

De Stip International B.v.b.a verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

 

De Stip International B.v.b.a. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden

Personalia Zolang actueel en/of relevant De Stip International B.v.b.a. bewaart enkel voor- en achternaam van contactpersonen. Onder contactpersonen wordt verstaan de betrokken personen bij de volgende afdelingen van klanten en/of leveranciers: inkoop, verkoop, administratie en service.

Adresgegevens Zolang actueel en/of relevant De Stip International B.v.b.a bewaart enkel adresgegevens van andere organisaties, bedrijven en/of instellingen. Deze blijven bewaart zolang de betreffende relatie op dit adres gevestigd is.

Contactgegevens Zolang actueel en/of relevant De Stip International B.v.b.a bewaart enkel de contactgegevens van contactpersonen zoals onder ‘personalia’ omschreven. Onder contactgegevens wordt verstaan het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stip International B.v.b.a deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stip International B.v.b.a. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het meest voorkomende geval waarin De Stip International B.v.b.a. uw persoonsgegevens deelt met derden betreft het uitbesteden van levering(en). Uw contact- en adresgegevens worden in dat geval gedeeld met de leverancier welke de levering(en) van goederen verzorgt. Dit kan zowel een leverancier van goederen betreffen welke de levering in opdracht van De Stip International B.v.b.a uitvoert, als een externe transporteur welke door De Stip International B.v.b.a wordt ingeschakeld om een levering te verzorgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Stip International B.v.b.a en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stipinternational.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

De Stip International B.v.b.a neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.